18 March 2017

Te henen Keshilli Bashkiak

Njoftim
Ditën e hënë, datë 20.03.2017, ora 12.00, Këshilli i Bashkisë Gjirokastër zhvillon mbledhjen e radhës me këtë rend dite:
1. P/Vendim: Mbi “ Dhënien e Ndihmës Ekonomike për periudhën 01- 28.02.2017”
2. P/Vendim: Mbi “Dhënien e Ndihmës Ekonomike për periudhën 01- 31.03.2017”
3. P/Vendim: Mbi “Trajtimin me bursë të nxënësve”
4. P/Vendim: Mbi “Miratimin e listës së inventarit të pronave të Bashkisë Gjirokastër, Nj. A. Cepo, Nj. A. Lazarat”
5. P/Vendim: Mbi “Miratimin e sipërfaqeve të tokave bujqësore për t’u dhënë me qera”
6. P/Vendim: Mbi “Dhënie ndihme financiare”
7. P/Vendim: Mbi “Planifikimin e bonusit të strehimit”
8. Të ndryshme
Mbledhjet e Këshillit Bashkiak zhvillohen të hapura dhe në to mund të marrin pjesë të gjithë banorët e interesuar.

No comments:

Post a Comment