03 February 2017

Veprimtari konkrete per mbrojtjen e pyjeve e vlerave te biodiversitetit ne Gjirokaster

Veprimtari konkrete per mbrojtjen e pyjeve e vlerave te biodiversitetit ne Gjirokaster 


Federata Rajonale e Pëdoruesve të Pyjeve Kullotave Komunale Gjirokastër (FRPPK) në periudhën 10 mujore të vitit 2017, do të kryejë monitorimi i zbatimit të Moratoriumeve të Pyjeve dhe Gjuetisë; në tre Bashki respektivisht: Gjirokastër; Libohovë; Dropull. Kjo veprimtari zhvillohet në kuadrin e Projekti “Achieve”, të financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri . U përzgjodh kjo datë seminari në Ditën e Shërbimit Pyjor Shqiptar-27 Janari.
Me transferimin total të Pyjeve dhe kullotave në Bashki nuk u transferuan vetëm përfitimet nga kjo pasuri e vyer kombëtare, por dhe përgjegjësitë e detyrimet ligjore për menaxhimin e qëndrushëm të kësaj pasurie.Duke vlerësuar Moratoriumet si e vetmja mundësi për të shpëtuar dhe ripërterirë pyjet, për krijimin e ekuilibrit të humbur të ekosistemit pyjor dhe rritjen e potencialit të rolit shumëfunksional të pyjeve tona në drejtim të prodhimtarisë, biodiversitetit, funksioneve ekologjike, ekonomike, sociale, mbrojtëse ndaj erozionit,Federata e Pyjeve Gjirokastër nëpërmjet këtij projekti, përzgjodhi rolin monitorues dhe mbështetës të strukturave shtetërore ligjzbatuese për zbatimin e dy ligjeve në mbrojtje të natyrës.
Federata Rajonale e Përdorueseve te Pyjeve Kullotave Komunale (FRPPKK) Gjirokastër; me antarët e sajë në fshatra dhe të organizuar ne shoqata të pyjeve në Njësitë Administrative, të organizuar së fundi në tre Bashkitë e mësipërme, do përfshihen dhe do të veprojë aktivisht në zbatimin e ligjeve: Për Moratorumin e Pyjeve dhe Gjuetisë në një periudhë 10 mujore. Do organizohet një rrjet informimi me rreth 50 veta; kryesisht me krytarët e komisioneve të pyjeve (kryetarët e fshatrave) për të informuar banorët vendorë, së bashku me ata, për të evidentuar prerjet e pyjeve apo dhe dëmtime të tjera në fondin pyjor, gjueti të paligjëshme apo dëmtim tjetër të faunës. Të grupuara në pesë qëndra, do zhvillohen seminare tematike trajnimi me komisionerët e pyjeve,si do grumbullohet informacioni dhe realizohet monitorimi në terren.
Partnerë kryesorë në realizimin me sukses të projektit janë: Inspektoriati Rajonal i Mjedisit dhe Pyjeve, Administrata e Zonave të Mbrojtura, Strukturat e pyjeve në nivel Bashkie, Policia e shtetit me Tasc-forcën”Roja e Gjelbërt”; me të cilët do koordinohen veprimtaritë për të marrë masat e nevojshme ligjore dhe procedimin e dëmtueseve e kundravajtësve rast pas rasti. Në fshatra dhe Njesitë Administrative, do shpërndahen rreth dy mijë fletepalosje informative e ndërgjegjësuese ku janë të publikuar dhe të gjithë numrat e telefonit për konatakte me strukturat ligjëzbatuese në qarkun e Gjirokastrës. Në mjediset publike dhe rrugët auto do vendosen mbi 30 tabela ku do jenë të publikur numrat e telefonit për njoftim në cdo rast shkelje e kundravatje në pyje dhe gjueti. Shkeljet dhe konstatimet në moszbatimin e ligjeve të Moratorimeve, rastet e dëmtimit të pyjeve dhe fanuës së eger, të transportit dhe tregtimit të lëndës drusore pa leje, do bëhen të njohura me shkrim jo vetëm strukturave ligjëzbatuese por dhe publikut nëpërmjet mediave vendore dhe qëndrore me komunikata dhe kronika të ndryshme.

No comments:

Post a Comment