08 February 2017

“LËVIZ KËSHILLTAR” – PROJEKT RAJONAL NË KUADRIN E PROJEKTIT KOMBËTAR “LËVIZ ALBANIA”


“LËVIZ KËSHILLTAR” – PROJEKT RAJONAL NË KUADRIN E PROJEKTIT KOMBËTAR “LËVIZ ALBANIA”
Prej tre muajsh ka nisur projekti rajonal “Lëviz këshilltar” sipas së cilit do të monitorohen mbledhjet e keshillave bashkiak në bashkitë e rajonit jugor Gjirokaster, Dropull dhe Kelcyre, si pjesë e projektit kombëtar “LËVIZ ALBANIA”, financuar nga Qeveria Zviceriane nëpërmjet Ambasadës Zviceriane në Tiranë. Në kushtet e zbatimit të reformës administrativo territoriale, kur strukturat e reja të zgjedhura kanë nisur të veprojnë në situata të reja, me moton “Këshilltarët bashkiakë: Cilët janë? Sa flasin? Çfarë thonë?”, një grup gazetarësh dhe operatorësh lokalë nën drejtimin e gazetarit Engjëllush Serjani, kanë marrë përsipër që nëpërmjet monitorimit të disa mbledhjeve të ndihmojnë në rritjen e eferktivitetit dhe transparencës së këtyre strukturave.
“Në kushtet e zbatimit të Reformës Administrativo-Territoriale strukturat e zgjedhura, kryesisht keshillat e bashkive të reja, janë përpjekur që të sjellin një prurje të re në këtë situatë ndryshimesh të thella, por për shkak të eksperiencave të pamjaftueshme, nivelit të ndryshëm kulturor intelektual dhe profesional, vihen re shmangje të përgjegjësive dhe llogaridhenies, mungesën e transparencës në vendimarrje, mospërfaqesim cilësor e territorial të komuniteteve, sidomos te atyre periferike te ish-komunave te transformuara ne "njesi administrative". Monitorimi nga afër i “parlamenteve lokalë”, sikurse konsiderohen këshillat bashkiakë do të jetë një kontribut më shumë në forcimin e  demokracise vendore”, shprehet drejtuesi i projektit Engjëllush Serjani.
Nëpërmjet monitorimit dhe transparencës projekti synon evidentimin e fenomeneve të mos pjesmarrjes ne mbledhje e keshilltareve dhe publikut, shfaqet e monjohjes te kompetencave dhe mosperdorim te tyre, pasivitetit e disas keshilltareve sidomos grave, përzgjedhjen e militantëve, lidhje nepotike, etj.
Identifikim i problemeve nëpërmjet monitorimit dhe transparencës së funksionimit të këshillave bashiak do të ndikojë drejtpërdrejtë në ndergjegjesim e keshilltareve per pergjegjesitë e tyre të perfaqesimit, rritje të transparences ndaj publikut nëpërmet monitorimit dhe publikimt ne mediave lokale të problemeve të konstatuara dhe sigurisht edhe ndërgjegjësimim të publikut për pjesemarrje ne vendimarrje.
Qëllimin kryesor i projektit, sipas grupit implementues, është që nëpërmjet monitorimit, transparencës, analizës së situates dhe publikimi të problematikës në mediat kombëtarë, lokale dhe sociale, të kontribojë në rritjen e eficenses se keshillave bashkiake ne tri bashkitë nën monitorim: Gjirokaster, Dropull dhe Kelcyre, ne analizën dhe formulimin e  rekomandimeve për rritjen e eficensës së këshillave bashkiak, ne përmirësimin e përfaqësimit dhe aktivizimit te tyre në mbledhjet e këshillit bashkiak, në tërheqjen e vëmëndjes dhe mendimit qytetar dhe nxitjen e pjesmarrjes në procesin e vendimarrjes dhe ne permiresimin e legjistacionit zgjedhor per menyren e zgjedhjes se keshilltareve ne zgjedhjet e ardheshme.

No comments:

Post a Comment