11 October 2016

Shtepia e Oficereve ne Gjirokaster i hiqet Universitetit,ja vendimi i qeverise per destinacionin e ri

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutes dhe të neneve 13,15 e 16, të ligjit nr. 8743, datë 22.2.2001,”Për pronat e paluajtshme të  shtetit(, te ndryshuar, me propozimin e ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Administratn Publike, KëShilli I Ministrave
VENDOSI
  1. Kalimin në përgjegjësi administrimi, nga Ministria e Arsimit dhe Sportit tek Agjencia e Ofrimit të Shëbrbimeve Publike ti Integruara(ADISA), të mjediseve të katit të parë të ndërtesës me emirtimin”Shtëpia e ushtarakve”, Gjirokastër, me sipërfaqe 412 (katërqind e dymbëdhjetë) m2, sipas formularit bashklidhur këtij vendimi, për t’u përdorur si mjedise pune për ushtrimin e veprimtaris administrative të ADISA-s.
  2. Agjencisë së Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara(ADISA) I ndalohet ta ndryshojë destinacionin e pronës së përcaktuar në pikin 1, të ktij vendimi, ta tjetirsojë atë ose t’ua jap në përdorim të tretëve.
  3. Ngarkohen Ministria e Arsimit dhe Sportit, Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve publike të Integruara(ADISA)dhe kryeregjistruesi I Pasurive të Paluajtshme të Republikës së Shqipërisë Për zbatimin e kitij vendimi. Ky vendim hyn ni fuqi menjëher dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

No comments:

Post a Comment