05 September 2016

Prani e paket ne degjesen publike,qytetaret indiferente ndaj mjedisit

Bashkia Gjirokastër në bashkëpunim me Agjensinë Kombëtare të Planifikimit të Territorit dhe Ministrinë e Zhvillimit Urban organizoi në sallën e Kinemasë së Re, dëgjesë publike për prezantimin e Draftit të Vlerësimit Strategjik Mjedisor të Planit të Përgjithshëm Vendor.
Ndonese takimi ihste i rendeishem per ceshtjete trajtuara si :

• rëndësia e burimeve natyrore të Bashkisë, ndjeshmërinë e tyre si edhe cilësinë aktuale të burimeve natyrore;
• ndikimi  negativ ose pozitiv i propozimeve të Planit të Përgjithshëm Vendor mbi burimet natyrore dhe faktorët mjedisorë (psh terrenin, ujin, klimën, florën, faunën etj);
• ndikimet kryesore mjedisore që mund të rezultojnë nga zbatimi I Planit të Përgjithshëm Vendor;
• masat e nevojshme për trajtimin e ndikimeve mjedisore 
takimi  njohu nje prani shume te paket te publikut.

No comments:

Post a Comment