01 September 2016

Ismailati,Mesazh ne rrjetin social per banoret: te mbrojme mjedisin...


Një ndër çështjet më të rëndësishme për menaxhimin e qëndrueshëm të mjedisit është edhe menaxhimi i mbeturinave të të gjitha llojeve.
Por menaxhimi i mbeturinave nuk mund të kryhet vetëm nga një institucion i vetëm, pasi në këtë rast kërkohet një angazhim i përbashkët nga institucionet ligjvënëse, ekzekutive, bashkia me njësitë e saj administrative si dhe firma menaxhuese e grumbullimit dhe menaxhimit të tyre. Një rol kyç në këtë aspekt kanë bashkia me njësitë e saj administrative, për faktin se ato janë bartëse të kësaj problematike, por rol mjaft të rëndësishëm kanë edhe shoqëria civile dhe komuniteti i biznesit. Aktualisht kemi shumë probleme me sistemin e menaxhimit të mbeturinave. Vështirësitë dhe problemet janë të shumta në të gjitha komponentët e tij: nga grumbullimi, selektimi, groposja , por këto vështirësi kërkojnë edhe një bashkëkoordinim funksional prej të gjithë aktorëve të lartpërmendur.
Nga të gjithë ne kërkohet të ndryshojmë kuptimin dhe perceptimin e përgjithshëm mbi mbeturinat, pasi jo gjithçka që hedhim është mbeturinë, dhe jo gjithçka duhet të groposet .

Duhet të formojmë opinionin se mbeturinat nuk janë objekt për hedhje, por janë resurs për zhvillimin ekonomik , janë një mundësi për të krijuar vende pune, janë një mundësi për të kursyer resurset natyrore. Prandaj në këtë proces duhet t’i kushtohet rëndësi mundësive më të pranueshme në kuadër të menaxhimit të mbeturinave si: marrja e masave preventive, minimizimin e gjenerimit të mbeturinave, ripërdorimin, riciklimin, përdorimin e tyre si resurs energjie etj. Problemi më kryesor që kërkohet të arrihet në këtë rast , është ruajtja e mjedisit të pastër e të shëndetshëm për jetën e banorëve dhe gjithë gjallesave të tjera bimore e shtazore që përdoren e konsumohen nga njeriu

No comments:

Post a Comment