20 September 2016

Instituti Natyres nxit zbatimin e legjislacionit ne Zonat e MbrojturaINCA ne kuader te projektit "Fuqizimi i Organizatave te Shoqerise Civile (OMSHC) Shqiptare per promovimin e mbrojtjes se natyres ne Shqiperi" mbeshtetur nga ACHIEVE, po zhvillon trainimin dy ditor "Zbatimi efektiv i legjislacionit mjedisor ne Zonat e Mbrojtura". Ne trainim marrin pjese perfaqesues te OMSHC-ve lokale, te pushtetit vendor, te AdZM Gjirokaster etj.
Qellimi i ketij trainimi eshte prezantimi i analizes se legjislacionit ekzistues per ruajtjen e natyres si dhe monitorimi dhe zbatimi i tij ne praktike. Krahas analizes se legjislacionit vendas per ruajtjen e natyres, te perafrimit te tij me ate te BE-se, dhe te zbatueshmerise, do te prezantohet edhe nje platforme investigimi mbi kete legjislacion.

No comments:

Post a Comment