15 August 2016

UDHËZUESI PËR PËRDORIMIN E LIBRIT TË TRANSPARENCËS, Matura Shtetërore 2016


Libri i Transparencës përbën një dokument mjaft të rëndësishëm për transparencën e procesit të Maturës Shtetërore dhe vihet në shërbim të të gjithë maturantëve/ kandidatëve që dëshirojnë të studiojnë në Institucionet e Arsimit të Lartë (IAL).
Libri i Transparencës plotëson kuadrin e informimit të saktë dhe të drejtë, dukuri që përshkon të gjithë procesin e Maturës Shtetërore dhe të regjistrimeve në IAL.
Tashmë të gjithë maturantët/kandidatët e shkollave të mesme të Republikës, kanë marrë rezultatet e të katër/pesë provimeve të Maturës Shtetërore. Tek Libri i Transparencës, çdo maturant/ kandidat gjen të gjithë treguesit e rezultateve të përfundimit të shkollës së mesme dhe provimeve të Maturës Shtetërore:
1.   Notën e përgjithshme mesatare të viteve të shkollimit të mesëm sipas VKM-së nr. 407 dt. 01.06.2016, plus provimet e MSH
2.   Rezultatin e provimit të Letërsisë,
3.   Rezultatin e provimit të Matematikës
4.   Rezultatin e provimit të Gjuhës së Huaj
5.   Rezultatet e të dy provimeve të lëndëve me zgjedhje të detyruar
Gjithashtu aty ai gjen dhe preferencat e përzgjedhura prej tij në Formularin e Aplikimit në IAL, për programet e studimit, që ofrojnë IAL-të për vitin akademik 2016-2017.
Libri i Transparencës, do të përmbajë të dhënat e maturantëve / kandidatëve të çdo shkolle të vendit. Libri i Transparencës i seleksionuar për çdo shkollë do t’u shpërndahet DAR/ZA-ve përkatëse. Për çdo shkollë janë renditur vetëm maturantët e saj, të cilët kanë rezultuar kalues në të gjitha provimet e Maturës Shtetërore dhe kanë aplikuar online me formularin e aplikimit në IAL.
Nuk përfshihen në Librin e Transparencës, maturantët që nuk kanë kaluar qoftë edhe në njërin prej pesë provimeve, pra janë vlerësuar me notën 4 (katër).
Secili kandidat maturant ka hapësirën e tij në Librin e Transparencës, ku në rreshtin e parë jepen: Numri rendor; numri identifikues i maturantit (ID), që e ka shoqëruar gjatë gjithë procesit të Maturës Shtetërore;
Në pjesën majtas poshtë janë emërtesat dhe notat e shkallëzuara të 6 elementeve vlerësues të Maturës Shtetërore.
Më tej vijohet me preferencat e kandidatit, të renditura siç janë përzgjedhur prej tij në Formularin e Aplikimit në IAL. Preferencat përmbajnë kodin (ID) e programit të studimit, emërtesën e programit të studimit.
Në librin e transparencës nuk paraqiten gjeneralitetet e maturantit/kandidatit (emri, atësia, mbiemri dhe ditëlindja) me qëllim që të mbrohen të dhënat e tij personale.
Libri i transparencës publikohet në Web Siten e AKP ose MAS.
Libri i Transparencës është një libër pune, ku secili maturant/kandidat mund të kontestojë me anë të Formularit të Korrigjimit të Pasaktësive, ndonjë parregullsi që vëren në të dhënat e tij në Librin e Transparencës. Për çdo ndryshim, do të kërkohet dokumentim zyrtar nga Drejtoritë e Shkollave dhe Drejtoritë Arsimore të rretheve (shih Formularin e Korrigjimit të Pasaktësive).
Ju urojmë suksese

Agjencia Kombëtare e Provimeve

No comments:

Post a Comment