18 August 2016

Shume Dokumente per praktiken profesionale

NJOFTIM PËR PRAKTIKËN PROFESIONALE.
NJOFTOHEN TE GJITHE KANDIDATET, QË DËSHIROJNË TË KRYEJNË PRAKTIKËN PROFESIONALE PËR VITIN SHKOLLOR 2016-2017, SE DUHET TË DORËZOJNË NË DREJTORINË ARSIMORE KËTO DOKUMENTE:
1-FORMULARIN E APLIKIMIT (TËRHIQET NË ZYRËN E SEKTORIT TË KURRIKULËS TË DAR GJIROKASTËR). 
2-CV E PRAKTIKANTIT.
3-FOTOKOPJEN E DOKUMENTIT TË IDENTIFIKIMIT.
4-FOTOKOPJEN E NOTERIZUAR TË DIPLOMËS SË STUDIMEVE UNIVERSITARE NË FUSHEN E EDUKIMIT( BACHELOR+MASTER OSE DIND).
5-FOTOKOPJEN E NOTERIZUAR TË LISTËS SË NOTAVE TË LËSHUAR NGA INSTITUCIONI I ARSIMIT TË LARTË( BACHELOR+MASTER OSE DIND).
6-RAPORT MJEKO-LIGJOR.
7-VËRTETIM NGA PROKURORIA, QË NUK ËSHTË NË NDJEKJE PENALE.
8- VERTETIM BANIMI
AFATI PËRFUNDIMTAR I DORËZIMIT TË DOKUMENTACIONIT ËSHTË DATA 10 SHTATOR 2016.
DOKUMENTACIONI DO TË DORËZOHET PRANË DAR GJIROKASTËR.

No comments:

Post a Comment