15 August 2016

NISIN PUNIMET PER RIPARIMIN E SEGMENTIT GUSMAR -KUC

Fotot Bashkia Tepelene

Fotot Bashkia Tepelene
Vetem 3- dite me pare midis Bashkise Tepelene dhe Ministrise se Mbrojtjes eshte firmosur nje akt marrveshje ku parashikohet kryerja e punimeve ne segmentin rrugor Gusmar -Kuc .Ky segment ka nje gjatesi prej 7 km dhe prej vitesh per shkak te kushteve atmosferike dhe mungeses se kanaleve kulluese eshte bere e pakalueshme.Per kete arsye eshte pare si mjafte emergjente nderhyrja ne kete segment me ane te mjeteve ushtarake te cilat do te bejne te mundur hapjen e trashes ne gjithe gjatesine e saj. Furnizimi me karburante dhe lubrifikant sa i perket ketyre punimeve si dhe sigurimit te mjeteve per afatin kohor ne te cilen do te zhvillohen keto punime sipas kontrates do te sigurohen nga ana e Bashkise Tepelene.

No comments:

Post a Comment