26 August 2016

E folmja gjirokastrite nw seminarin e Prishtines,studiuesja Mimoza Kore paraqet punimin
Mimoza Kore
TIPARE GJUHËSORE ARKAIKE NË TË FOLMEN E QYTETIT
TË GJIROKASTRËS

Të folmet e veçanta ruajnë edhe sot tipare të konservuara, të cilat përbëjnë një burim të rëndësishëm të dhënash për gjuhësinë në përgjithësi e për historinë e gjuhës shqipe, në veçanti. E folmja e qytetit të Gjirokastrës bën pjesë në dialektin tosk, në nëndialektin e toskërishtes jugore. Dialekti tosk, në veçanti toskërishtja veriore, pati fatin të normëzohej e mbi bazën e tij u krijua edhe gjuha jonë letrare. Në fakt, të qenit në bazën e gjuhës letrare, e vështirëson punën e qëmtimit të këtyre dukurive, por kur dalin në dritë dhe studiohen, vihet re se sa të afërta paraqiten ato edhe me tipare të dialektit geg e kjo hedh dritë e na shpien në gjurmët e një shqipeje më unitare. Në këtë punim do të vëmë re tipare të ruajtura në të gjitha nënsistemet e gjuhës në këtë të folme periferike, të cilat janë ende në përdorim nga brezi i vjetër, por që me dashuri “konservohen në mënyrë të ndërgjegjshme”nga brezi i ri i këtij qyteti.

No comments:

Post a Comment