13 July 2016

Si te ankoheni kur nuk merrni informacion

Ju duhet të paraqisni pranë Komisionerit ankimin për shkelje të së drejtës së informimit. Ankimi mund të dërgohet me e-mail në adresën info@idp.al, dorazi ose me postë në adresën: Rruga e Kavajës Nd.80, H.1, Tiranë.
Me marrjen e ankesës, Komisioneri verifikon faktet dhe ku është mbështetur (bazën ligjore) të ankesës tuaj.
Për këtë qëllim, Komisioneri mund t’ju kërkojë juve (në cilësinë e ankuesit) dhe autoritetit publik, kundër të cilit është bërë ankesa, të paraqesin parashtrime të tjera me shkrim, si dhe të informohet nga çdo person dhe burim tjetër.

Kur e sheh të nevojshme, Komisioneri mund të zhvillojë një seancë dëgjimore publike me pjesëmarrjen tuaj si palë ankuese dhe të institucionit ndaj të cilit është bërë ankesa.

No comments:

Post a Comment