11 July 2016

Si bëhet kërkesa për informim ?

Kërkesa për informim bëhet me shkrim dhe dërgohet me e-mail, postë ose dorazi, duke paraqitur saktë identitetin e kërkuesit dhe nënshkrimin e tij.
Kërkesa për informim duhet të përmbajë:
– emrin dhe mbiemrin e kërkuesit;
– adresën postare ose elektronike ku kërkohet të dërgohet informacioni;
– përshkrimin e informacionit që kërkohet;
– formatin në të cilin preferohet informacioni (kopje e printuar, elektronike apo ndonjë format tjetër);
– çdo të dhënë që kërkuesi gjykon se mund të ndihmojë në identifikimin e informacionit të kërkuar.
Një format të thjeshtë të kërkesës për informim mund ta gjeni këtu.

Në çdo rast kërkesa për informim duhet të rregjistrohet në një dokument të titulluar “Rregjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve”. Numri i portokollit të kërkesës së rregjistruar së bashku me të dhënat e kontaktit të koordinatorit për të drejtën e informimit duhet t’i jepen kërkuesit.

No comments:

Post a Comment