21 July 2016

Pjese nga Rregullorja e Qendres Historike te Gjirokastres
Neni 5
Ndërhyrjet e lejuara në Qendrën Historike

Në Qendrën Historike nuk lejohen ndërtimet e reja. Me qëllim ruajtjen e vlerave urbanistike- arkitektonike dhe të peizazhit të Qendrës Historike, brenda kësaj zone lejohen vetëm këto ndërhyrje:
1. Ndërhyrje sistematike konservuese, restauruese dhe të mirëmbajtjes sipas parimeve të konservimit të integruar.
2. Ruajtja dhe përfshirja e vlerave mjedisore dhe të peizazhit kulturor duke mbajtur të pandryshuar konfiguracionin e truallit dhe llojshmërinë e drurëve e të bimësisë tradicionale.
3. Konservimi i rrënojave të ndërtimeve me konture të qarta murature, në hapësirën e Qendrës Historike, për të penguar degradimin e mëtejshëm të tyre. Kur rrënojat ruhen në lartësi mbi 3 m dhe cenojnë dukshëm njësinë e Ansambleve, brenda të cilave përfshihen, mund të kryhet rikonstruksioni në të njëjtin vëllim, mbi strukturën ekzistuese (mureve perimetralë) me objektiv primar ruajtjen sa të jetë e mundur të karakteristikave origjinale të dukshme, të jashtme dhe të brendshme, bazuar në dokumentacionin e qartë fotografik, grafik, mbështetur në tipologjinë, trajtimin arkitektonik dhe teknikën tradicionale të ndërtimit.
4. Në raste fatkeqësish natyrore, të shembjeve ose djegies së objekteve me vlera të trashëgimisë
Kufijtë e Zonës së Mbrojtur janë:
kulturore, rikonstruksioni mund të kryhet mbi strukturat ekzistuese, sipas formulimit kompozicional dhe arkitektonik të gjendjes para rrënimit, me objektiv primar ruajtjen sa të jetë e mundur të karakteristikave origjinale të dukshme, të jashtme dhe të brendshme, bazuar në dokumentacionin e qartë fotografik dhe grafik, mbështetur në tipologjinë, trajtimin arkitektonik, si dhe teknikën tradicionale. 

No comments:

Post a Comment