14 July 2016

Neser keshilli Bashkiak ne Tepelene, merrni pjese

Bashkia e Tepelenes tha se me 15 korikk 10;00 në Bashkinë Tepelenë , do të zhvillohet mbledhja e rradhës së Këshillit të Bashkisë me këtë rend dite.


1.Projekt -vendim - "Për ndihmën ekonomike muaji Qershor në Bashkinë Tepelenë 

2.Projekt- vendim - "Për një ndryshim në vendimin nr.6 Datë. 04.02.2016 "Për miratimin e buxhetit të Bashkisë për vitin 2016 "

3.Projekt -vendim "Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2017-2019"

4.Projket -vendim "Për kalimin e aksioneve të "Ujësjellësi Tepelenë SH.A nga Njësitë-Administrative tek Bashkia Tepelenë "

5.Projekt vendim - "Për miratimin e dhënies në përdorim nëpërmjet serviturit të kalimit të pasurisë së paluajtshme ".

6.Projekt -vendim - "Për dhënien me qera të kullotave dhe pyjeve"

7.Pojekt- vendim "Për dhënien titull nderi "

8.Raport mbi monitorimin e vlerësimin e buxhetit Janar-Qershor 2016"
9.Çështje të ndryshme ,dëgjesa publike.

No comments:

Post a Comment