28 July 2016

Kurs Intensiv për Udhërrëfyes

 Cesvi në bashkëpunim me Qëndrën Rajonale të Formimit Profesional Gjirokastër dhe Ministrinë e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, organizon kursin profesional për Udhërrëfyes i cili filloi këtë muaj. Marrin pjesë 15 të rinj dhe të reja nga rrethi i Përmetit. Kursi do të zgjasë rreth 6 muaj për një total prej 210 orë. Në përfundim kursantët do të pajisen me Çertifikatë Kualifikimi, lëshuar nga Ministria e Mërëqënies Sociale dhe Rinisë. Ky projekt është i financuar nga Koperacioni Italian.

No comments:

Post a Comment