21 July 2016

Cilat janë kompetencat e IDP dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale ?

Në fushën e së drejtës së informimit, Komisioneri ushtron këto kompetenca:
a) shqyrton kërkesat e qytetarëve, të cilët pretendojnë se u janë shkelur të drejtat e tyre;
b) shqyrton ankesat e qytetarëve në lidhje me Programet e Transparencës të autoriteteve publike;
c) kryen hetime të nevojshme administrative;
ç) ka akses në informacionin dhe dokumentet, objekt ankimi, duke përfshirë dhe informacionet e klasifikuara “sekret shtetëror”;
d) vendos sanksione administrative sipas parashikimeve ligjore;
dh) nxit parimin e transparencës në punën e autoriteteve publike, veçanërisht duke sensibilizuar dhe informuar për çështje të së drejtës së informimit;
e) monitoron zbatimin e ligjit “Për të drejtën e informimit”;
ë) kryen sondazhe në lidhje me çështje të ndryshme;
f) bën rekomandime për autoritetet publike, lidhur me konceptimin dhe zbatimin e Programeve të Transparencës
g) me kërkesë të gjykatës që shqyrton çështjen, parashtron mendim me shkrim për çfarëdolloj çështje që lidhet me këtë të drejtë. Cilat janë kompetencat e IDP dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale ?
Në fushën e së drejtës së informimit, Komisioneri ushtron këto kompetenca:
a) shqyrton kërkesat e qytetarëve, të cilët pretendojnë se u janë shkelur të drejtat e tyre;
b) shqyrton ankesat e qytetarëve në lidhje me Programet e Transparencës të autoriteteve publike;
c) kryen hetime të nevojshme administrative;
ç) ka akses në informacionin dhe dokumentet, objekt ankimi, duke përfshirë dhe informacionet e klasifikuara “sekret shtetëror”;
d) vendos sanksione administrative sipas parashikimeve ligjore;
dh) nxit parimin e transparencës në punën e autoriteteve publike, veçanërisht duke sensibilizuar dhe informuar për çështje të së drejtës së informimit;
e) monitoron zbatimin e ligjit “Për të drejtën e informimit”;
ë) kryen sondazhe në lidhje me çështje të ndryshme;
f) bën rekomandime për autoritetet publike, lidhur me konceptimin dhe zbatimin e Programeve të Transparencës

g) me kërkesë të gjykatës që shqyrton çështjen, parashtron mendim me shkrim për çfarëdolloj çështje që lidhet me këtë të drejtë.

No comments:

Post a Comment