06 July 2016

Bashkia Gjirokaster ,mesazh per mbetjet

Bashkia Gjirokastër në funksion të prioritetit të saj për mbajtjen pastër të mjedisit, kërkon nga gjithë banorët bashkëpunim në këtë drejtim.
Së pari, heqja e mbetjeve inerte që dalin nga ndërtimet e ndryshme nëpër banesa nuk është detyrë e Agjensisë së Shërbimeve Publike. Çdo qytetar ka detyrimin që këto lloj mbetjesh t’i largojë vetë dhe në asnjë mënyrë të mos hidhen në koshat e mbeturinave. Në rast të kundërt, do të aplikohen masa administrative. Së dyti, mbetjet urbane të hidhen brenda koshave.
Bashkëpunimi juaj është shumë i rëndësishëm në punën tonë dhe për një bashki të pastër. Bashkia Gjirokastër në funksion të prioritetit të saj për mbajtjen pastër të mjedisit, kërkon nga gjithë banorët bashkëpunim në këtë drejtim. 

No comments:

Post a Comment