16 July 2016

A duhet të paguajmë për të marrë informacion

Duke iu referuar Ligjit per te Drejten e Informimit

• Shërbimet e administratës publike janë pa pagesë. Në këtë kuptim, parimisht e drejta për të marrë informacion ofrohet pa pagesë. Por ka raste kur dhënia e informacionit mund të bëhet përkundrejt një tarife, të përcaktuar më parë dhe të bërë publike nga autoriteti publik në faqen e tij të internetit dhe në mjediset e pritjes së publikut.
• Tarifa e vendosur për dhënien e informacionit është vetëm kosto për riprodhimin e tij dhe sipas rastit dhe për dërgimin e tij me postë. Informacioni i dërguar në rrugë elektronike jepet falas.

• Qytetarët e regjistruar rregullisht në skemat e ndihmës shoqërore, si dhe subjektet përfitues të ligjit “Për ndihmën juridike” e përfitojnë falas informacionin deri në një numër të caktuar faqesh për çdo kërkesë ose në vlerën ekuivalente kur informacioni jepet në një format tjetër.

No comments:

Post a Comment