20 June 2016

Landfilli rajonal do te behet ne Subash

Këshilli i Bashkisë Gjirokastër, në mbledhjen e zhvilluar sot, e hënë, datë 20 qershor, miratoi relacionet e paraqitura në rendin e ditës:
1. Relacion “Për dhënie ndihme ekonomike, muaji Qershor 2016”
2. Relacion “Për dhënie ndihme financiare”

3. Relacion “Për miratimin e sheshit të ndërtimit të objektit “Venddepozitim rajonal i mbeteve urbane speciale, jo të rrezikshme” (Landfill Subash)

No comments:

Post a Comment