13 June 2016

Komuniteti rom dhe pjesemarrja e tij ne informim

Me date 11 dhe 12 Qershor , Organizata Nje Ze i Barabarte Rom dhe Egjiptian ne Komunitetin Vlonjat Organizoi ne ambientet e Qendres Rinore Rajonale Vlore nje trajnim dy ditor me te rinjte ne kuader te nismes "Angazhohu, Informohu, Meso , Vepro ne te mire te Komunitetit" me mbeshtetjen e Leviz Albania. Te rinjte u informuan dhe trajnuan lidhur me keto terma: Te Drejtat e Njeriut, E drejta për pjesëmarrje dhe rendesia e te qenit pjesemarres,Si është i ndërtuar Institucioni i Bashkisë dhe Këshilli Bashkiak dhe menyra si funksionojne keto institucione, Njohja e programeve për strehim, legalizim, punësim, kujdesi shëndetësor, ndihma ekonomike, regjistrimi i fëmijëve, formimi profesional etj, Si formulohet dhe dërgohet një letër zyrtare për informim apo problematikat e komunitetit pranë institucioneve përkatëse. 

No comments:

Post a Comment