13 June 2016

Bashki e Hapur, model per t`u ndjekur

ISP në kuadër të nismës “Bashki e Hapur” e mbështetur nga Leviz Albania zhvilloi në Qendrën e Informimit të BE në qytetin e Shkodrës një seancë konsultuese përzbatimin e ligjit për të drejtën e informimit në bashkinë Shkodër me studentë të gazetarisë. Sot studentë e nesër gazetarë investigativë, dje të painformuar me ligjin për të drejtën e informimit, e nesër aktorë të ndryshimeve dhe demokracisë lokale. ISP u ofroi ndihmë të rinjve si të kërkojnë informacion zyrtar? Si të ankohen? Si të denoncojnë e si të reagojnë? Transparenca dhe llogaridhënia janë element kyç për një qeverisje të mirë dhe demokraci funksionale, asnjë institucion qendror apo vendor nuk duhet ti fshihet detyrimeve të ligjit për të drejtën e informimit.

No comments:

Post a Comment