30 May 2016

Titullaret vendore qe u kallzuan ne Prokurori ne 2015


Në Institucionet Vendore gjate vitit 2015 kanë ndodhur kallëzime penale për Kryetarin e Bashkisë Memaliaj (30.06.2015);  Kryetarin e Bashkisë Kavajë (31.08.2015); Kryetarin e Bashkisë Patos (08.09.2015); Kryetarin dhe ish-Kryetarin e Komunës Perondi, Berat (10.07.2015) etj. 

Detyra e Personave te Kallezuar
Subjekti Detyra e Personave te Kallezuar Data Kallezimit Vepra penale Dëmi në 000/lekë
Bashkia Memaliaj - Kryetar i Bashkisë Memaliaj; Një - Inxhinier ndërtimi i kontraktuar 30.06.2015 Shpërdorim detyre dhe "Shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike" 5,035
Bashkia Fier Një - Zv/Kryetar i Bashkisë; Një - Drejtor i Zyrës Juridike; Një - Drejtor e Drejtorisë Programim Zhvillimi; Një - specialist në Drejtorinë e Shërbimeve Publike. 10.07.2015 Shpërdorim detyre dhe "Shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike" 36,137
Bashkia Rreshen Një - titullarit i Bashkisë Rrëshen; Një - Kryetarit të KVO-së; Dy - anëtarit të KVO-së 10.07.20 15 Shpërdorim detyre dhe "Shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike" 726
Bashkia Pogradec Tre - Kryeinspektor i Inspektoriatit Mbrojtjes Territorit Vendor; Dy - specialiste e Njësisë së Prokurimit; Një - Juriste e Njësisë së Prokurimit 10.07.2015 Shpërdorim detyre dhe "Shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike" 7,981
Bashkia Kucove - Nënkryetar i Bashkisë - Drejtor i Drejtorisë Juridike - Drejtori i Urbanistikës; Dy - specialist të Urbanistikës 10.07.2015 Shpërdorim detyre 9,847
Bashkia Kavaje Drejtori i Kontrollit të Territorit dhe Zhvillimit Urbanistik të Pronave; - Drejtor i Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave Vendore; - Një Përgjegjës i Sektorit të Menaxhimit të kontratave; - Një Jurist - Një Inxhinjer Mekanik; - Një Përgjegjës i Sektorit të Prokurimeve; - Një Specialiste në Sektorin e Prokurimeve - Kryetar i Bashkisë Kavajë - Tre ish drejtorit të Planifikimit të Territorit; - Përgjegjëse e Sektorit të Urbanistikës 31.08 2015 Shpërdorim detyre dhe "Shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike" 9,605
Bashkia Patos - Kryetar i Bashkisë - Një Kryetare e vlerësimit të Bashkisë ofertave - Dy jurist 08.09.2015 Shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike 903Sipas open .data. Al qe i referohet Kontrollit te Larte te Shtetit

No comments:

Post a Comment