30 May 2016

Konferencë shkencore për Vjosë

Nga EcoAlbania

Vjosa – Një mundësi e veçantë për Shkencën Lumore Europiane
Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës

Organizatorët e Konferencës:
Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës; Shqipëri; në Bashkëpunim me:
Universitetin e Vjenës, Austri; • Universitetin e Burimeve Natyrore dhe të Shkencave të Jetës
(Boku), Vjenë, Austri.

Komiteti organizator shkencor: Prof. Aleko Miho, Departamenti i Biologjisë, Fakulteti i Shkencave të Natyrës Universiteti i Tiranës; aleko.miho@fshn.edu.al & mihoaleko@yahoo.com; 
President i EcoAlbania;
Prof. Lulëzim Shuka, Departamenti i Biologjisë, Fakulteti i Shkencave të Natyrës Universiteti i Tiranës; lulezim.shuka@fshn.edu.al & lshuka@yahoo.com;
 Prof. Lefter Kashta, Qendra Kërkimore e Studimit të Florës dhe Faunës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës Universiteti i Tiranës; lefter.kashta@fshn.edu.al & leka.kashta@yahoo.com; 
Prof. Ferdinand Bego, Departamenti i Biologjisë, Fakulteti i Shkencave të Natyrës Universiteti i Tiranës; ferdinand.bego@fshn.edu.al & ferdibego@gmail.com; Prof. Sajmir Beqiraj, Departamenti i Biologjisë, Fakulteti i Shkencave të Natyrës Universiteti i Tiranës; sajmir.beqiraj@fshn.edu.al 
Dr. Jani Marka, Departamenti i Biologjisë, Fakulteti i Shkencave të Natyrës Universiteti i Tiranës; jani.marka@fshn.edu.al & markajani@yahoo.com; Prof. Fritz Schiemer, Departamenti i Limnologjisë, Universiteti i Vjenës; President: RiverWatch, Vjenë/Austri; friedrich.schiemer@univie.ac. 
Prof. Wolfram Graf, Departamenti i Hidrobiologjisë dhe Menaxhimit të Ekosistemeve Ujore, Universiteti i Burimeve Natyrore dhe i Shkencave të Jetës (Boku), Vjenë; wolfram.graf@boku.ac. 
Prof. Martin Pusch/Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries, Berlin, pusch@igb-berlin.de


Qëllimi i Konferencës


Për herë të parë, ekspertët nga universitetet e Shqipërisë, Austrisë dhe Gjermanisë do të mblidhen së bashku për të paraqitur dhe diskutuar se çfarë dihet për Vjosën dhe për të përcaktuar boshllëqet në njohuri. Ndërsa ekpertët nga Shqipëria do të sjellin informacionin egzistues për këtë lumë si mbështetje për të përpunuar konceptet e zhvillimit dhe të menaxhimit, kolegët e tyre nga Austria dhe Gjermania do të paraqesin standardet ndërkombëtare për shkencën lumore dhe kërkesat ligjore të Bashkimit Europian. Konferenca do të përpiqet t’u përgjigjet pyetjeve qe vijojnë: Çfarë dimë ne për Vjosën? Çfarë nevojitet të hulumtohet në përputhje me standardet e BE-së? Çfarë nevojitet të vlerësohet gjatë përgatitjes së planeve për hidrocentrale? Çfarë roli mundet të luaj Vjosa në shkencën lumore të Europës? Struktura dhe formati i konferencës është hartuar që të mundësojë bashkëveprimin sa më të mirë mes pjesëmarrësve. Qëllimi final është hartimi i një memorandumi lidhur me njohuritë egzistuese dhe skicimi i një programi kërkimor ndërdisiplinor.


No comments:

Post a Comment