31 May 2016

Demet ne buxhet gjate 2015

Open Data Albania ka hulumtuar në lidhje me Dëmin Ekonomik të shkaktuar dhe personat e kallëzuar për ndjekje penale si shkaktarë kryesor ndaj Buxhetit të Shtetit, për vitin 2015. Sipas auditimeve dhe raporteve të Kontrollit të Lartë të Shtetit gjatë vitit 2015, është 84% e dëmit ekonomik total (prej 125.8 miliardë lekësh, ose afro 1.25 miliardë dollarë) që është shkaktuar përmes Administrimit të Pronës Shtetërore dhe Koncesioneve. Abuzimi prone dhe koncensioneNga këto 100 miliardë lekë( dëm ekonomik është shkaktuar në fushën e shitjes dhe dhënies me qira të pasurisë shtetërore dhe 5.3 miliardë lekë, afro 53 milionw dollarë janë shkelje të tjera të disiplinës financiare.) Riskun më të lartë në këtë fushë e shënon sektori energjetik dhe ai i hidrokarbureve. Në harkun kohor 2012-2015 dëmi i shkaktuar në sektorin e Administrimit të Pronës Shtetërore dhe Koncesioneve është rritur mbi tetë herë. Sektori i Tatim- Taksave dhe ai i Doganave janë dy fusha të tjera në të cilat është shkaktuar një dëm i lartë ekonomik ndaj Buxhetit të Shtetit. Këto dy sektorë shënojnë një dëm prej 12.6 dhe 4.2 miliardë lekësh. Dëmi në këto dy sektorë ka ardhur në rritje që prej vitit 2012, por ky fenomen ndjehet më shumë vitin e fundit ku dëmi në sektorin e tatim – taksave është rritur 45 herë dhe dëmi në sektorin e doganave është rritur 5 herë krahasuar me një vit më parë. Në fushën e tatimeve kjo rritje vjen edhe si pasojë e ndryshimit të metodologjisë dhe aksesit për auditim. Dëmi në Prokurime Publike në vitin 2015 ishte 2.6 miliardë lekë, ose 2% e dëmit ekonomik total 

No comments:

Post a Comment